Menu

Nhà Máy Điện Gió Gelex 1,2,3

Nhà máy điện gió Gelex 1,2,3

Khách hàng: SCI Group

Hãng tuabin OEM: Enercon

Số lượng tuabin: 21 chiếc

Phạm vi công việc: Tháo, lắp vận chuyển cánh

Một số hình cảnh tháo lắp, vận chuyển cánh của PLC tại Dự Án:

Da Dien Gio Gelex 4 Da Dien Gio Gelex 5 Da Dien Gio Gelex 1 Da Dien Gio Gelex 2 Da Dien Gio Gelex 3

Đối Tác