Menu

Nhà Máy Điện Gió Hướng Linh 7,8

Nhà máy điện gió Hướng Linh 7, Hướng Linh 8

Khách hàng: SCI Group

Hãng tuabin OEM: Enercon

Số lượng tuabin: 14 chiếc

Phạm vi công việc: Tháo, lắp, vận chuyển cánh

Một số hình ảnh thi công của PLC tại Nhà Máy điện gió Hướng Linh 7,8:

Da Dien Gio Huong Linh 7,8 Da Dien Gio Huong Linh 7,8 1 Da Dien Gio Huong Linh 7,8 2 Da Dien Gio Huong Linh 7,8 4 Da Dien Gio Huong Linh 7,8 5

Đối Tác